Algemene Voorwaarden I love kamperen Shop
Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Levering en uitvoering
Artikel 8 – Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
Artikel 9 – Betaling
Artikel 10 – Klachtenregel
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Privacy
——
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
I love kamperen
De Krommert 122
1474 PT Oosthuizen
Nederland
Telefoonnummer: 06-24610945
E-mailadres: info@ilovekamperen.nl
KVK nummer: 64365425
BTW ID: NL002134103B19
IBAN nummer: NL10 KNAB 0257 7231 96
Artikel 3 – Toepasselijkheid / Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Artikel 4 – Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan:
info@ilovekamperen.nl
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
E. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
F. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
Artikel 6 – De prijs
1.Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen,
aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan
prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief
verzendkosten;
3.De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden
gebracht bedragen € 1,99 bij brievenbus pakketten (alleen kaarten) en €6,55 voor pakketpost;
Voor België standaardpakketpost van € 8,95.
4.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Artikel 7 – Levering en uitvoering
1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht.
4.Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en
pakketbezorgers.
5.Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden
van de aangekondigde levertermijnen.
6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het
verzendproces.
Artikel 8 – Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht
1.Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde
artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw
verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op
de best mogelijke manier op te lossen.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de
wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens
de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de
verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig
is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper.
5.De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf
verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
6.Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd,
voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na
retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook
schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.
Artikel 9 – Betaling
1.De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod
aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: IDeal, Bancontact,
overschrijving.
4.De consument kan o.a. via overschrijving (vooraf) betalen. Als de consument voor overschrijving
kiest, dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het
verschuldigde bedrag aan de ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de
overeenkomst ontbonden.
Artikel 10 – Klachtenregeling
1.Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan ondernemer bekend gemaakt worden.
2.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
4.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
5. Consument kan tevens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform
http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1.Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van
welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de
schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
2.Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het
gebruik van de producten van ondernemer.
3.De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de
aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld.
Artikel 12 – Privacy
PRIVACYVERKLARING I LOVE KAMPEREN SHOP
24 mei 2018
Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent
dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. We verwerken alleen
gegevens die nodig zijn voor het verwerken en verzenden van jouw bestelling.
AFHANDELEN BESTELLING
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om je bestelling
netjes en snel voor je af te kunnen handelen. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met onze bezorgdienst en betaalprovider
gedeeld.
Persoonsgegevens die wij gebruiken om je bestelling af te handelen zijn betalingsgegevens, nawgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. De gegevens die nodig zijn om jouw
bestelling te verwerken worden i.v.m fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons
kunnen ontvangen. Hieronder leggen we uit met welke bedrijven we samenwerken.
Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:
>betaalprovider Mollie B.V. en/of AfterPay
Na het afronden van je bestelling kun je een betaalmethode selecteren. Kies je voor Mollie B.V.
(iDeal, overboeking of Bancontact) dan nemen zij het laatste deel van je bestelling van ons over,
namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van je vragen die nodig zijn voor het afronden
van de betaling.
>verzend/bezorgdienst PostNL
Als je een bestelling plaatst is het onze taak om je pakket zo snel mogelijk bij je te laten bezorgen.
Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel. MyParcel wordt gebruikt om adreslabels te
genereren die worden bevestigd op je pakket zodat jij je bestelling middels een track & trace code
kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van je bestelling ligt in handen van PostNL.
Het is daarom voor ons noodzakelijk je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en
PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst.
NIEUWSBRIEF
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Wanneer je je wilt abonneren op onze nieuwsbrief krijg
je een aanmeldlink toegezonden op het e-mailadres waarmee je je wilt inschrijven. Pas wanneer je
de aanmelding activeert sta je daadwerkelijk ingeschreven voor de nieuwsbrief. Je e-mailadres
wordt op deze manier dus alleen met jouw digitale toestemming toegevoegd aan de lijst van
abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Dit kan op ieder
moment. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Wij verwerken je nieuwsbrief aanmelding en je e-mailadres met behulp van software programma
Mailblue/Active Campaign. Jouw gegevens worden door Mailblue/Active Campaign beveiligd
opgeslagen. Mailblue/Active Campaign maakt gebruik van cookies om inzichtelijk te maken of emails worden geopend en gelezen en of er op links wordt geklikt.
SOCIAL MEDIA
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen zoals de Like button van Facebook.
Wanneer je hierop klikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.
VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen
enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.
GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat
zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden
verwijderd.
COOKIES
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
BEVEILIGING
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons
goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Om de beveiling optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een
verwerkersovereenkomst gesloten.
WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact
met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
KLACHT INDIENEN
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
CONTACTGEGEVENS
I love kamperen
Boterbloem 27
1441 TT Purmerend
info@ilovekamperen.nl